70 milliós MNB-bírságot kapott a CIG Pannónia Életbiztosító

Hírek2020. márc. 10.Növekedés.hu

Az MNB összességében 70 millió forint felügyeleti és fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a CIG Pannónia Életbiztosítóra a tulajdonosi joggyakorlási, vállalatirányítási, kiszervezési, a belső kontrollrendszert érintő, adatszolgáltatási, egyes termék- és szerződéses feltételeket érintő, javadalmazási, ügyfél-tájékoztatási és panaszkezelési, IT-biztonsági, illetve a tartalék- és tőkeszámítást érintő jogsértések miatt. Leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító 11 milliós bírságot kapott egy másik felügyeleti vizsgálat lezárásaként. Az utóbbi biztosító olaszországi határon átnyúló tevékenysége kapcsán indult célvizsgálat – amelyben az MNB ideiglenes intézkedéssel megtiltotta a CIG EMABIT számára a kezesi biztosítok olaszországi értékesítését – még folyik, a mostani jegybanki határozat így ezt még nem érinti.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) rendszeres ellenőrzései keretében átfogó vizsgálatot végzett a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél (CIG Életbiztosító), a 2016. január 29-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot áttekintve. Bár az MNB számos jelentős súlyú hiányosságot is feltárt, ezek alapvetően nem érintik a biztosító jövőbeni megbízható működését.

Az MNB a vállalatirányítás területén jogsértésként azonosította, hogy a biztosító belső ellenőrzése nem rendelkezett megfelelő személyi kapacitással feladatainak teljeskörű ellátásához. Több jelentős hiányosság is felmerült a biztosító belső kontrollrendszeréhez és a kockázatkezeléshez kapcsolódó eljárásai és szabályzatai kapcsán is. Jogszabálysértőnek minősült, hogy a CIG Életbiztosító javadalmazási politikája – a változó jövedelem magas arányával, illetve ezen belül a várakozási idő mértékével – magában hordozza annak kockázatát, hogy az érintett vezetőket túlzott kockázatvállalásra ösztönözze. A biztosító kiszervezési szerződéseinek egyes kiemelten fontos pontjai hiányosak voltak, s nem szolgálták a biztonságos működést.

Jogszabálysértők voltak a biztosítónak a befektetési egységekhez kötött élet- és nyugdíjbiztosításokhoz kötődő egyes folyamatai. Több esetben késett vagy elmaradt az ajánlatelbírálás, a kötvényesítés, illetve az egyes ügyfélértesítések kiküldése is. A vonatkozó nyilvántartási rendszer a jegybank által vizsgált esetek egy részénél nem a biztosítási szerződéseknek megfelelő adatokat rögzített. A CIG Életbiztosító informatikai rendszerének védelmi szintje több szempontból is elmaradt a jogszabály által elvárttól, s nem volt megfelelő a csalásmegelőzésre hivatott belső szabályozás sem. Hiányos volt a biztosító szavatolótőke- és tartalékszámítási módszertana is.

A CIG Életbiztosító több vizsgált esetben nem mérte fel kellően fogyasztói ügyfelei igényeit és a számukra ajánlott biztosítási alapú befektetési termék alkalmasságát az élet- és nyugdíjbiztosítási szerződés megkötése előtt. Emiatt a biztosító nem is indokolhatta meg egyes ügyfeleinek, hogy miért az adott szolgáltatású, tartamú és összegű biztosítást kínálja nekik. Mindez befolyásolhatta az adott szerződők döntését.

Elégtelennek bizonyult több, az MNB által áttekintett esetben a CIG Életbiztosító panaszkezelési gyakorlata, hiányosságokat tárt fel a vizsgálat egyebek közt a panaszok elutasítása esetén az ügyfelek részére nyújtott jogorvoslati tájékoztatás, illetve a telefonon közölt panaszok kezelése kapcsán.

A jogsértések miatt a jegybank 30 millió forint felügyeleti, illetve további 40 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a CIG Életbiztosítóra, s kötelezte azt a jogszabályszerű működésre. A biztosítónak 2020. június 30-ig kell adatot szolgáltatnia az MNB-nek a jogsértések megszüntetésére tett intézkedéseiről.

A bírságösszeg meghatározásánál a jegybank figyelembe vette a biztosító piaci súlyát, az elkövetett jogsértések súlyosságát, gyakoriságát, azt, hogy azok alkalmasak voltak-e a fogyasztói érdekek megsértésére. A fogyasztóvédelmi bírság kapcsán súlyosbító tényezőnek minősült, hogy a biztosítóval szemben az MNB már korábbi átfogó vizsgálata nyomán is hozott intézkedést ügyfél-tájékoztatási és panaszkezelési hiányosságok miatt. A prudenciális bírságnál enyhítő körülménynek számított a biztosító együttműködése és a hiányosságok megszüntetése érdekében hozott egyes intézkedései.

Az MNB korlátozott átfogó vizsgálatot végzett a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-nél (CIG EMABIT) is, a 2016. január 14-től a vizsgálat lezárásáig tartó időpontig kiterjedően.

Ez az eljárás szintén (a másik biztosítóval részben haszonló) hiányosságokat állapított meg a CIG EMABIT kapcsán a kiszervezésre, a panaszkezelésre, a tulajdonosi joggyakorlásra, a belső irányításra és kontrollrendszerre, a javadalmazási rendszerre, az IT-biztonságra, a felügyeleti adatszolgáltatásra, illetve a tartalékok számítására vonatkozóan.

A jegybank hiányosságokat tárt fel többek közt a CIG EMABIT kiszervezési szerződéseinek tartalmi elemei, a szerződése nyilvántartása, az MNB felé történő bejelentésének jogszerűsége, illetve az adott szerződések minősítésének szempontrendszere kapcsán. Fogyasztóvédelmi oldalról egyebek közt a panaszkezelési tevékenységgel kapcsolatos hibák miatt volt szükség intézkedésre.

Az MNB mindezek miatt 10 millió forint felügyeleti és 1 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a CIG EMABIT-ra, amelynek 2020. június 30-ig kell számot adnia írásban a jegybanknak a kötelezések kapcsán megtett intézkedéseiről. A CIG EMABIT olaszországi határon átnyúló tevékenysége vonatkozásában még külön jegybanki célvizsgálat folyik, a mostani határozat ennek értékelését így még nem tartalmazza.