Egy szülő tényleg teljesen kitagadhatja a gyerekét? - Az ügyvéd válaszol

Interjú2021. dec. 23.D.J.

Kitagadásra csak szigorú feltételek teljesülése esetén van lehetőség, kizárólag a törvényben meghatározott okokból - mondta el a növekedés.hu-nak Dr. Markó-Lévai Szófia ügyvéd.

Itthon rendszerint hány évesen szoktak végrendeletet írni? És mikor lenne érdemes?

Végrendeletet bármely cselekvőképes személy tehet, még a 14. életévét betöltött kiskorú is végrendelkezhet. Sokan csak akkor gondolnak a végrendelet írásra, amikor betegség éri őket,

de manapság egyre jobban elterjedt a végrendelkezés a vagyonosabb, fiatalabb, 30-as, 40-es korosztályban is.

Jó tudni, hogy a végrendeletet később is lehet módosítani, tehát egy végrendelet készítése nem jelenti azt, hogy később nem változtathatjuk meg az akaratunkat. 

Egy szülő teljesen kitagadhatja a gyerekét?

Kitagadásra csak szigorú feltételek teljesülése esetén van lehetőség, kizárólag a törvényben meghatározott okokból.

Ilyen ok például, ha a nagykorú gyermek durva hálátlanságot tanúsít az örökhagyó szülővel szemben, vagy, ha a tőle elvárható segítséget nem nyújtotta, amikor az örökhagyónak szüksége lett volna rá. Kitagadás esetén kötelesrész sem jár a gyermeknek.

Ezzel szemben, az öröklésből indokolás nélkül bárkit ki lehet zárni. A kizárás viszont nem jelenti azt, hogy az illető semmit sem kap, ugyanis, aki a törvény szerint kötelesrészre jogosult - például a gyermek vagy a házastárs - , az a kötelesrészt akkor is megkapja, ha az örökhagyó kizárta az öröklésből. 

A kötelesrész annak a harmada, ami egyébként neki, mint törvényes örökösnek járna.

Milyen korlátai vannak a végrendelet írásnak? 

Végrendelkezni csak személyesen lehet, közvégrendelettel vagy írásbeli magánvégrendelettel. Szóbeli végrendelkezésnek csak kivételes esetben van helye.

Közvégrendeletet közjegyző előtt lehet tenni.

Bizonyos személyek - például aki vak, olvasásra vagy nevének aláírására képtelen állapotban van, 14. életévét betöltött kiskorú - csak közvégrendeletet tehetnek érvényesen.

Az írásbeli magánvégrendelet alaki szempontból akkor érvényes, ha készítésének ideje az okiratból kitűnik, minden lapját folyamatos sorszámozással látták el, valamint más által írt végrendelet esetén, ha annak minden lapját a végrendelkező és a tanúk is aláírták.

Ki lehet tanú egy végrendeletnél?

Írásbeli magánvégrendelet tanúja nem lehet olyan személy, aki 

  • a végrendelkező személyazonosságának tanúsítására nem képes;
  • kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú vagy cselekvőképességében részlegesen úgy korlátozott, hogy az kizárja tanúkénti közreműködését;
  • írástudatlan.

A tanúknak nem kell ismerniük a végrendelet tartalmát, sőt azt sem kell tudniuk, hogy végrendelet tételénél működtek közre, csupán a végrendelkező személyazonosságát szükséges tanúsítaniuk. 

Fontos, hogy a tanú vagy hozzátartozója javára szóló juttatás érvénytelen, kivéve, ha a végrendeletnek ezt a részét az örökhagyó saját kezűleg írta és aláírta vagy a tanú részére szóló juttatás esetén az érintett tanún kívül még két tanú részt vesz a végrendelet megalkotásában.

Mennyire könnyű vagy nehéz megtámadni egy végrendeletet és mennyire gyakori, hogy a potenciális örökösök meg is támadják?

A végrendelet érvénytelenségét csak megtámadó nyilatkozat alapján lehet megállapítani. A megtámadó nyilatkozatban meg kell jelölni az érvénytelenség okát. Megtámadásra az jogosult, aki az érvénytelenség megállapítása esetén maga örökölne, vagy a végintézkedéssel rá rótt kötelezettségtől vagy más tehertől mentesülne.

A megtámadás joga az öröklés megnyílásától számított öt év alatt elévül.

A végrendelet érvénytelenségének megállapításához keresetet kell benyújtani a bíróságon, a bizonyítási teher pedig a végrendeletet megtámadó felet terheli.

Az érvényes végrendeletnél van bárki, aki megvizsgálja, hogy a végrendelet írója beszámítható illetve hogy nem kényszeríti senki a végrendelet írására?

Egy végrendelet mindaddig érvényben marad, amíg valaki meg nem támadja, azaz hivatalból senki sem vizsgálja az okirat esetleges hibáit.

Mik azok a kivételes esetek, amikor lehet szóban végrendelkezni?

Szóbeli végrendeletet az tehet, aki életét fenyegető olyan rendkívüli helyzetben van, amely írásbeli végrendelet tételét nem teszi lehetővé. A szóbeli végrendelet akkor érvényes, ha a végrendelkező két tanú együttes jelenlétében a tanúk által értett nyelven végakaratát egész terjedelmében szóban előadja, és egyidejűleg kijelenti, hogy ez az ő végrendelete.

A szóbeli végrendelet azonban hatályát veszti, ha az örökhagyó a szóbeli végrendelkezés feltételéül szolgáló helyzet megszűnése után, 30 napon belül nem tesz írásbeli végrendeletet.

Filmekben előfordul, hogy a végrendelet előírja hogy az örökös teljesítsen vagy érjen el valamit ahhoz, hogy megkapja az örökségét. Ennek van bármi valóságalapja? Feltételekhez lehet kötni az öröklést?

A magyar jogban hagyományrendeléssel és meghagyással lehet valamiféle kötelezettséget az örökös számára előírni. Az örökhagyó kötelezheti örökösét például arra, hogy egy harmadik személy javára gondozást nyújtson, vagy meghatározott személy részére pénzt fizessen ki.

Ha az örökös nem teljesíti a meghagyást, vagy a teljesítés neki felróható okból lehetetlenné válik, az örökséget ki kell adnia.

A kiadást a végrendeleti végrehajtó és a hagyatékban részesülő többi személy igényelheti. Az örökség értékét ilyen esetben a meghagyás teljesítésére kell fordítani.