A versenyképesség javításához növelni kell a termelékenységet 

Elemzések2024. máj. 8.Csath Magdolna

A versenyképesség javítása minden ország számára kiemelt fontosságú kérdés, a befektetések és a ráfordítások növelése azonban nem jelent automatikus megoldást. A kedvező irányú változáshoz elengedhetetlen, hogy két kulcsterületen fejlődést érjünk el.

A versenyképesség javítást a gazdaságpolitika gyakran a befektetések növelésétől várja. Sokszor hallható célkitűzésként, hogy növelni kellene a beruházások GDP arányos értékét.

A ráfordítások növelése azonban automatikusan nem javítja a versenyképességét. Annak javulásához egyre inkább a munkatermelékenység és a befektetések hatékonysága, vagyis a tőkehatékonyság növelésén át vezet az út.

Ebből kifolyólag rossz üzenet az, amikor hatalmas eredményként jelenti be valaki, hogy milyen hatalmas összeget fordított a költségvetés egy adott beruházás támogatására.

A hatékonyság és ezen keresztül a versenyképesség javulásához azt kellene hangsúlyozni, hogy milyen alacsony összeggel, milyen takarékosan sikerült jelentős eredményt, hozzáadott értékjavulást elérni. Ha ugyanis a tőkebefektetések csökkenő hozadékkal járnak, akkor rosszul hasznosítjuk a nemzeti vagyont, aminek következtében a versenyképesség is romlik.

A munkatermelékenység kapcsán hasonló a helyzet. A foglalkoztatottak számának emelése sem elegendő a versenyképesség javításához. Ahhoz ugyanis az vezet, ha a foglalkoztatottak nagy hozzáadott értéket létrehozó munkahelyeken, vagyis termelékenyebben dolgozhatnak.

A munkatermelékenység és a tőkehatékonyság javulása azért is fontos, mert nem a bármi áron való  növekedést, hanem a „jó”, „fenntartható” és „harmonikus” növekedés elérését segíti.

Magyarországon hosszú ideje magas a GDP arányos bruttó állóeszközfelhalmozás. Például 2020-ban 26,8 százalékos volt, miközben az EU-s átlag csak 21,9 százalékot ért el. De a magyar érték történelmileg is magas szinten áll: az elmúlt 25 évben jellemzően a GDP 19-27 százaléka körül alakult (KSH, fenntartható fejlődés indikátorai, bruttó állóeszköz felhalmozás).

A foglalkoztatás is magas szinten van.

A 15-64 éves népesség esetén 2024 márciusban 75,1 százalék volt (KSH jelentés). A munkatermelékenység és a tőkehatékonyság tekintetében azonban gyenge a teljesítményünk.

Különösen feltűnő, hogy a gazdaság gerincét adó feldolgozóipar milyen rosszul teljesít. A táblázatban 8 éves időtávon 8 ország és az EU-s átlag munkatermelékenységi adatokat látjuk a 2015 évi értékhez viszonyítva.

1. táblázat. Munkatermelékenység változása a feldolgozóiparban (2015=100)

Év \ Ország

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Magyarország

95,8

94,9

95,0

96,0

91,9

97,8

101,4

97,5

Csehország

102,0

109,2

110,4

116,2

106,9

112,4

120,1

123,0

Lengyelország

99,9

97,4

101,5

109,8

108,1

106,6

116,2

119,6

Szlovákia

95,5

92,9

102,4

109,9

100,7

104,9

98,5

118,2

Románia

98,4

103,0

110,2

110,6

108,6

114,8

113,6

109,7

Bulgária

103,3

103,8

106,7

109,0

100,3

102,0

128,3

132,8

Ausztria

103,9

105,9

107,8

107,0

100,1

112,4

115,5

111,0

Dánia

104,8

113,2

114,8

118,6

116,7

130,5

147,1

161,8

EU átlag

101,0

103,3

104,7

104,2

99,6

109,8

112,8

111,7

Forrás: Eurostat 2024.04.20

Amint a táblázatban látjuk, a feldolgozóipari termelékenységi adatok Magyarország esetén egyetlen évben (2022) voltak enyhén magasabbak, mint 2015-ben.

Csehországban minden évben emelkedett 2015-höz képest a termelékenység. 2023-ben már 23 százalékkal lépte túl a 2015 évi értéket. A lengyel és a szlovák érték is jelentősen emelkedett. Ugyanez mondható el az osztrák értékről és az EU-s átlagról is.

A legnagyobb termelékenységi ugrás, a 2015 évi értékhez képest 61,8 százalékos, pedig Dániában következett be.

De fel kell figyelni a román és bolgár értékre is: a táblázatban szereplő országok között a második legnagyobb termelékenység javulást Bulgária érte el. A román értékek mérsékeltebb javulást mutatnak, de még így is jelentősen jobbak, mint a magyar értékek.

Az adatokból az a következtetés vonható le, hogy a feldolgozóiparban Magyarországon 2015-höz képest romlott az új hozzáadott érték előállítási képesség.

Az Eurostat adatát a KSH 2024. április 30-i jelentése is megerősítette. Így fogalmazott az alacsony, a 2023 első negyedévi 1,1 százalékos GDP csökkenéshez képest 2024. első negyedévi 1,7 százalékos, minimális növekedéssel kapcsolatban:

a gazdasági növekedést fékezte a nemzetgazdaság egészében nagy súlyt képviselő ipar hozzáadott értékének csökkenése.

Ez azért figyelemre érdekes adat, mert Magyarországon az ipar aránya a gazdasági teljesítményben magas: 2023-ban részesedése az országos teljesítmény 21,2 százalék volt (víz- és hulladékgazdálkodás nélkül).

A feldolgozóipar pedig az ipar közel 96 százalékát adja, vagyis a feldolgozóipar részesedése a gazdasági teljesítményből 20,4 százalékra tehető (KSH adatok). A hozzáadott érték csökkenése – aminek egyik oka éppen a termelékenység romlása – rossz hír a gazdasági teljesítménnyel kapcsolatban, mivel a hozzáadott érték emelkedése nélkül érdemben a versenyképesség sem javítható.

Úgy tűnik tehát, hogy nemzeti vagyonunk egyik fontos elemét, a humán tőkét nem hasznosítjuk kellő hatékonysággal. Ezt bizonyítja egy másik Eurostat adatsor is, amely még hosszabb, 10 éves időhorizonton vizsgálja a munkatermelékenység alakulását a feldolgozóiparban.

1. ábra. Egy főre jutó munkatermelékenység változása a feldolgozóiparban a 10 évvel korábbi értékhez viszonyítva (t/t-10, 2023) Forrás: Eurostat 2024.04.20.

A magyar érték alacsony, az EU-ban csak 4 ország van mögöttünk. A legnagyobb termelékenység javulás a 10 éves időtávon is Dániában következett be. De nagyon jól teljesített a több V4-es ország, továbbá Románia és Bulgária is. De mi a helyzet a másik fontos elemmel a befektetett tőkével?

A tőkehatékonyság mérésére az Eurostat több mutatót is használ. Az egyik a nettó befektetett eszközök egységére jutó bruttó hozzáadott érték. Ennek alakulását látjuk a 2. táblázatban a 2015. évhez viszonyítva.

2. táblázat. A nettó befektetett eszközök egységére jutó bruttó hozzáadott érték alakulása a feldolgozóiparban (2015=100)

Év \ Ország

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Átlagos teljesítmény

2022-2015 (százalékpont változás)

Magyarország

96,8

95,8

93,6

89,8

79,7

82,8

89,9

-17,2

Csehország

101,5

107,3

106,1

107,4

94,7

94,6

101,9

-5,4

Lengyelország

99,97

97,6

98,7

100,3

93,2

91,2

96,8

-8,8

Szlovákia

96,0

94,2

103,7

107,6

94,3

99,3

99,2

-0,7

Románia

97,8

102,1

106,8

105,6

94,6

98,2

100,9

-1,2

Ausztria

102,0

102,3

103,8

101,6

93,1

102,1

100,8

2,1

Dánia

102,4

109,7

111,0

115,7

106,1

113,5

109,7

13,5

Forrás: Eurostat 2024.04.20.

(Megjegyzendő, hogy három országra, Csehországra, Szlovákiára és Ausztriára már rendelkezésre áll a 2022 évi érték is. Csehország és Ausztria jelentősen javította, Szlovákia rontotta tőkehatékonyságát.)

A 2021 évi értékek között az EU egészében a magyar a legalacsonyabb és az írországi a legmagasabb érték. A magyar tőkehatékonyság 2015-höz képest 17,2 százalékponttal romlott, a dán 13,5, az ír 53,7 százalékponttal javult.

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a befektetett tőkét romló hatékonysággal hasznosítottuk.

Az időszakot jellemző átlagos tőkehatékonysági eredményünk is nagyon alacsony szinten van: 10,1 százalékponttal marad a 2015 évi érték alatt.

Az okok magyarázata messzire vezetne, de két okot megemlíthetünk. Az egyik valószínűleg az, hogy a fizikai beruházások nem járnak együtt a szükséges nagyságú tudásberuházásokkal, így a korszerű technikát nem lehet maximális hatékonysággal működtetni.

A másik nehezebben mérhető, de valószínűsíthető ok: a „gondos gazda” szemlélet hiánya. Erre utal az is, amikor a „milyen sokat is költöttünk valamire” a jellemző kommunikáció a „milyen kevésből értünk el milyen szép eredményt” értékrend helyett.

A termelékenység valamennyi területének jelentős javítása növekedési tartalék, és a versenyképesség javításának legfontosabb forrása lehetne.

Ezért a gyenge színvonal okainak objektív elemzését az újabb jelentős feldolgozóipari tőkebefektetések előtt el kellene végezni. Különben fennáll a veszélye annak, hogy egyre többet költünk egyre csökkenő hozam mellett, vagyis pocsékoljuk a nemzeti vagyont.

Az elemzés során a munkatermelékenység és a tőkehatékonyság összefüggéseire külön figyelmet célszerű fordítani, hiszen figyelemmel kell lenni arra, hogy az emberi munkavégzés és a tőkebefektetések csak együttesen tudják növelni a hozzáadott értéket, amely aztán pozitív hatással van a versenyképesség alakulására is.

A nemzetközi elemzések bizonyítják, hogy a magas termelékenységű országok – mint például Dánia – a versenyképességi listákon is vezető pozícióban vannak.